PRIVACYVERKLARING

Solutel is er zich van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Solutel zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de privacywetgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) beschrijven wij:

  • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken; en
  • met wie wij uw persoonsgegevens delen; en
  • hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Gelieve deze Privacyverklaring grondig te willen nalezen zodat u op de hoogte bent over hoe wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens: Solutel BV, een besloten vennootschap met zetel te Grote Baan 31, 3511 Hasselt, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Hasselt) onder het nummer 0890.051.709 (hierna “Solutel”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of afgeleiden). Solutel is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

2. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE RECHTSGRONDEN WORDEN DEZE VERWERKT?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Solutel worden verwerkt. Hierbij wordt er verduidelijkt op welke rechtsgrond(en) en voor welk doeleinde(n) uw persoonsgegevens worden verwerkt.

A. Uitvoering van overeenkomst

In het kader van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers en onze klanten (hierna: “Klant(en)”) hebben, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens ontvangen, met name: naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere locatiegegevens.

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst met onze Klanten. Indien u niet de nodige persoonsgegevens meedeelt, kunnen wij mogelijks onze diensten niet volledig verstrekken.

Wij verwerken deze persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie of de voorbereiding daarvan. Daarenboven kan Solutel in het kader van haar contractuele relatie haar Klanten, persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken die eveneens noodzakelijk zijn voor onze dagelijkse activiteiten.

Uw persoonsgegevens zullen in het kader van uw contractuele relatie of de voorbereiding daarvan, worden meegedeeld aan derden (zoals boekhouder, advocaat, etc. voor het beheer en aanleveren van diensten en/of producten). Zij bevinden zich allen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna “EER”).

B. Vragen, klachten en opmerkingen

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om vragen, bezorgdheden, klachten of opmerkingen per e-mail in te dienen (info@solutel.be). Om te kunnen antwoorden op uw vraag, opmerking of klacht, worden persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en/of telefoonnummer verzameld, bewaard en verwerkt. Indien u niet de nodige persoonsgegevens meedeelt om uw vraag te beantwoorden, kunnen wij mogelijks niet op uw verzoek reageren wegens een gebrek aan voldoende informatie. De verwerking van uw persoonsgegevens dient uitsluitend om uw bezorgdheid, klacht of opmerking te behandelen en is gebaseerd op Solutel’s rechtmatig belang om haar diensten te verbeteren en om een antwoord op uw verzoek te voorzien of, indien gebaseerd op een contractuele relatie, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en onze diensten.

C. Wettelijke verplichtingen van Solutel

In het kader van onze activiteiten kan het zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld moeten wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen i.v.m. het voorkomen, opvolgen en bestrijden van criminele gedragingen, misdrijven, fraude en witwas activiteiten; Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van een wettelijke verplichting worden gedeeld met overheidsinstanties, toezichthoudende autoriteiten en/of gerechtelijke onderzoeksinstanties al dan niet op hun uitdrukkelijk verzoek. Zij bevinden zich allen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna “EER”).

D. Het gerechtvaardigd belang van Solutel

In het kader van onze activiteiten kan het zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. In dit geval zullen onze belangen zwaarder doorwegen dan uw recht op privacy. Indien er beroep zou worden gedaan op deze verwerkingsgrond zullen wij het gerechtvaardigd belang op voorhand duidelijk aan u communiceren en bijkomend toelichten.

3. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als vereist onder de toepasselijke wetgeving of voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. In het bijzonder zal Solutel de fiscale en wettelijke bewaartermijnen dienen te respecteren. Na afloop van deze termijn zal Solutel uw persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen.

4. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hanteren een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of geen gemachtigde toegang of gebruik, alsook tegen accidenteel verlies of schade aan de integriteit van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden ontworpen rekening houdend met de potentiële impact op uw privacy, de hieraan verbonden kosten en in overeenstemming met de gangbare standaarden/normen in de praktijk. Ondanks de verregaande inspanningen van Solutel kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden.

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden enkel intern verwerkt en niet doorgegeven aan derde partijen behoudens in het kader van de hierboven omschreven verwerkingsactiviteiten (i.e. externe dienstverleners, boekhouder, advocaat, etc.). Solutel verwerkt uw persoonsgegevens in België.

6. UW RECHTEN

Als u persoonsgegevens aan Solutel verstrekt, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie: u heeft recht op informatie over wanneer persoonsgegevens bij u worden verzameld. Deze informatie wordt in beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige aan u meegedeeld. De mededeling gebeurt kosteloos. De informatie wordt schriftelijk of met andere middelen, met inbegrip van, indien dit passend is, elektronische middelen, verstrekt. Indien de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

Recht op inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens in principe kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, vragen wij u mogelijks om een bewijs van identificatie en voldoende informatie over uw interacties met ons voor te leggen, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden en uw identiteit kunnen garanderen.

Recht op bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd).

Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist).

Indien je wenst dat alle gegevens die gerelateerd zijn aan je account verwijderd worden, dien je een verzoek daartoe te richten aan de verweringsverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar info@solutel.be met als onderwerp “Gebruiker verwijderen” en met vermelding van je gebruikersnaam. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een (1) maand de tijd om je verzoek te beantwoorden.

Nadat je account door de beheerder is verwijderd, stopt de verwerker met het verzamelen van gegevens met betrekking tot dit account en worden alle gegevens verwijderd die vóór dit verwijderingsverzoek zijn verzameld.”

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk en gestructureerd formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Recht op intrekking van toestemming: u heeft het recht op intrekking van uw toestemming met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrief, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze en in overeenstemming met de beperkingen van het toepasselijk recht. Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop Solutel uw persoonsgegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be

7. CONTACT

Solutel beschikt over een gegevensbeschermingscontactpunt dat al uw vragen of verzoeken behandelt gerelateerd aan deze Privacyverklaring of (de verwerking van) uw persoonsgegevens. Voor vragen, verzoeken of klachten, of om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen via e-mail op winand@solutel.be.

8. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt, de gemaakte aanpassingen worden u tijdig meegedeeld. De Privacyverklaring werd laatst geüpdatet op 29/3/2022.

BE 0890 051 709
© Solutel 2024